Loading color scheme

Zber a zhodnocovanie odpadu od firiem a občanov

 

Primárne sa naša spoločnosť zaoberá zberom a zhodnocovaním druhotných surovín najmä kovového šrotu a farebných kovov.  Našou prevádzkou ročne prejde viac ako .... ton odpadu, ktorý prechádza procesmi zberu, triedenia a zhodnocovania, čím sa snažíme výrazne prispieť k zlepšeniu životného prostredia a udržaniu prírodných zdrojov.

 

Pre firmy vieme zabezpečiť komplexné riešenie odpadov podľa ich individuálnych potrieb.

Naše služby zahŕňajú nakladanie s odpadom priamo na mieste jeho vzniku, poskytnutie zariadení na jeho zber, skladovanie, prepravu šrotu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Zvoz kovového odpadu sa zabezpečuje moderným vozovým parkom z akéhokoľvek miesta v rámci Slovenskej republiky. Vyseparované zložky odpadov sa ďalej materiálovo zhodnocujú. Odpad upravený na požadovanú kvalitu expedujeme na ďalšie zhodnotenie resp. priamo na recykláciu našim obchodným partnerom.

Svoju činnosť realizujeme v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Pre Vašu spoločnosť sme zodpovedným partnerom, ktorého cieľom je Vaša spokojnosť – pripravíme Vám riešenie, ktoré bude vyhovovať  Vašim požiadavkám s ohľadom na životné prostredie.